§ 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania ze Sklepu internetowego RepublikaRowerowa, dostępnego pod adresem www.republikarowerowa.pl, w tym warunki
przeglądania dostępnych w nim Produktów, składania Zamówień, zawierania i realizacji Umów Sprzedaży.

2. Sklep jest prowadzony przez CWKD Sp. z o.o. z siedzibą w Oświęcimiu wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział
Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000436935, o NIP 5492434390, REGON 122687560

3. Aby korzystać ze Sklepu konieczne jest zaakceptowanie Regulaminu, Polityki Prywatności oraz cookies.

4. Warunki przetwarzania danych osobowych oraz polityka cookies określone zostały w odrębnym dokumencie: Polityka Prywatności i Cookies.

5. Treści publikowane w Sklepie, w tym materiały tekstowe, graficzne oraz wideo, są przedmiotem ochrony praw własności intelektualnej, w tym prawa autorskiego oraz praw
własności przemysłowej, Sprzedawcy lub osób trzecich. Zabrania się jakiegokolwiek wykorzystywania tych treści bez pisemnej zgody uprawnionych.

§ 2 DEFINICJE

1. Dostawa – usługa przewozu Przedmiotów objętych Transakcją, świadczona przez profesjonalnych przewoźników

2. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

3. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie
warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

4. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

5. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Na potrzeby niniejszego Regulaminu, od dnia 1 stycznia 2021 r., wszelkie odwołania do Konsumenta będą odnosiły się również do osoby fizycznej zawierającej Umowę Sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

6. Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

7. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia,
w szczególności ilości produktów.

8. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

9. Przedsiębiorca - każda osoba niebędąca Konsumentem.

10. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.

11. Sklep - sklep internetowy Republika Rowerowa prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.republikarowerowa.pl

12. Sprzedawca - CWKD Sp. z o.o. z siedzibą w Oświęcimiu przy ul. Żwirki i Wigury 25, kod pocztowy 32-600, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla
Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000436935,, NIP 5492434390, REGON 122687560

13. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu wraz z powiązanymi z nią zobowiązaniami.

14. Użytkownik – każdy korzystający ze Sklepu, w tym także bez zawierania Umowy Sprzedaży (np. przeglądanie Produktów w Sklepie).

§ 3 KONTAKT ZE SKLEPEM

15. Adres korespondencyjny Sprzedawcy: ul. Kolbego 7, 32-600 Oświęcim

16. Adres e-mail Sprzedawcy: sklep@republikarowerowa.pl

17. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresu e-mail podanym w
Regulaminie.

§ 4 WYMAGANIA TECHNICZNE

1. Do korzystania ze Sklepu w pełnym zakresie wymagane jest posiadanie urządzenia połączonego z siecią Internet, spełniającego poniższe wymogi:

a) aktywne połączenie z Internetem pozwalające na obustronną komunikację przez protokół HTTPS;

b) prawidłowo zainstalowaną i skonfigurowaną, aktualną przeglądarkę internetową obsługującą standard HTML5 oraz technologię kaskadowych arkuszy stylów (CSS3),
np. Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Microsoft Edge;

c) włączoną obsługę JavaScript oraz plików cookies (zwykle domyślnie włączone w przeglądarce);

d) w przypadku urządzeń mobilnych: oryginalny system Android w wersji nie mniej niż 5.0 lub oryginalny system iOS w wersji nie mniej niż 10.0. Serwis może nie wyświetlać
się poprawnie na telewizorach, telefonach Blackberry, telefonach z systemem Windows lub innych urządzeniach mobilnych.

§ 5 INFORMACJE OGÓLNE

18. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

19. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

20. Ostateczna cena zakupu zostanie podwyższona o koszty dostawy właściwy dla wybranej przez Klienta metody dostawy, podany każdorazowo na stronach Sklepu, w tym w Koszyku i w trakcie składania Zamówienia.

21. Produkty, ich opisy, ceny i informacje podane w Sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

22. Klientem może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej,
której ustawa przyznaje zdolność prawną. W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, Zamówienia w ich imieniu oraz wszelkie inne czynności w ramach Sklepu mogą być dokonywane jedynie przez osoby umocowane do działania w tym zakresie w imieniu tych podmiotów.

23. Użytkownik zapewnia, że dane podawane w procesie rejestracji Konta oraz w toku korzystania z Serwisu są prawdziwe, poprawne i aktualne oraz że jest on uprawniony do
korzystania z tych danych. Użytkownik zobowiązuje się do aktualizacji danych w razie ich zmiany. Republika Rowerowa zastrzega sobie prawo do blokady Konta w przypadku, gdy podane dane
nie będą spełniały powyższych wymogów.

§ 6 ZAKŁADANIE KONTA W SKLEPIE

1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji.

1. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

2. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

3. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w
szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3. Usunięcie Konta pozostaje bez wpływu na złożone Zamówienia i zawarte Umowy  Sprzedaży.

4. Każda osoba może posiadać tylko jedno Konto w Sklepie.

5. Rejestracja Konta wymaga zapoznania się i zaakceptowanie Regulaminu oraz jego załączników, Polityki Prywatności oraz cookies.

6. Po wypełnieniu danych wymaganych do rejestracji na adres email wskazany przez Użytkownika przesłane zostanie potwierdzenie Rejestracji Konta, link do aktywacji Konta
oraz aktualny Regulamin. Rejestracja zostaje zakończona w momencie aktywacji Konta przez Użytkownika.

7. Użytkownik zobowiązuje się do zachowania danych dostępu do Konta w tajemnicy i do ich ochrony przed dostępem przez osoby trzecie. Użytkownik niezwłocznie poinformuje
Sprzedawcę w razie powzięcia wiadomości o pozyskaniu danych dostępu do Konta przez niepowołane osoby trzecie i w miarę możliwości dokona niezwłocznej ich zmiany.

§ 7 ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIENIA

1. W celu złożenia Zamówienia należy przy użyciu dostępnych na stronie Sklepu przycisków i na podstawie wyświetlanych komunikatów wybrać właściwy Produkt, uzupełnić dane
kupującego i zatwierdzić Zamówienie. Złożenie Zamówienia następuje po kliknięciu w przycisk „Kupuję i płacę” lub inny analogiczny przycisk, wyraźnie wskazujący, że złożenie
Zamówienia wiąże się z obowiązkiem zapłaty.

1. Klient otrzymuje potwierdzenie dokonania Zamówienia na podany adres email.

§ 8 OFEROWANE METODY DOSTAWY ORAZ PŁATNOŚCI

1. Klient może skorzystać z metod dostawy zamówionego Produktu aktualnie dostępnych zgodnie z informacjami wyświetlanymi w Sklepie przed złożeniem Zamówienia. Akceptowane przez Sprzedawcę metody dostawy mogą obejmować m.in.:

a) Przesyłka kurierska,

b) Przesyłka kurierska pobraniowa;

c) Paczkomat (dotyczy produktów spełniających wymogi wymiarowe dostawcy usługi)

2. Sklep ma charakter sklepu internetowego. Sprzedawca nie wyraża zgody na odbiór osobisty Produktów w placówce Sklepu.

3. Dostawa realizowana jest przez zewnętrznych przewoźników. Skorzystanie z dostawy może prowadzić do zawarcia umowy pomiędzy dostawcą-przewoźnikiem a Kupującym, której
Sklep nie jest stroną. Kupujący powinien zapoznać się z regulaminem wybranego dostawcy-przewoźnika przed złożeniem Zamówienia i wyborem metody dostawy. Hyperlinki do stron
internetowych przewoźników, gdzie dostępne są aktualne regulaminy znajdują się w zakładce „Dostawy”.

4. Klient może skorzystać z metod płatności aktualnie akceptowanych przez Sprzedawcę zgodnie z informacjami wyświetlanymi w Sklepie przed złożeniem Zamówienia. Akceptowane przez Sprzedawcę metody płatności mogą obejmować m.in.:

a) Płatność za pobraniem;

a) Płatność przelewem na konto Sprzedawcy;

b) Płatności elektroniczne;

c) Płatność kartą płatniczą.

d) Raty w banku Santander Bank Polska S.A

5. Płatność obsługiwana jest przez zewnętrznych przewoźników. Skorzystanie z płatności może prowadzić do zawarcia umowy pomiędzy pośrednikiem płatniczym a Kupującym, której
Sklep nie jest stroną. Skorzystanie z metod płatności realizowanych przez podmioty trzecie wymaga zaakceptowania właściwych regulaminów lub innych warunków umownych tych
podmiotów, dostępnymi po kliknięciu w odnośniki wskazane na stronach Sklepu przed złożeniem Zamówienia.

§ 9 ZAWARCIE I WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie zgodnie z § 7 Regulaminu.

1. Po otrzymaniu Zamówienia, Sprzedawca niezwłocznie informuje Klienta o jego otrzymaniu i przyjęciu do realizacji lub odmowie realizacji, w formie wiadomości email przesłanej na
podany przez Klienta adres. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta z chwilą dostarczenia na adres email Klienta oświadczenia Sprzedawcy o przyjęciu Zamówienia do realizacji.

2. W przypadku wyboru przez Klienta:

a) płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 24 godzin od dnia zawarcia Umowy
Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

a) płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

3. Produkt dostępny w sklepie zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie 48 godzin, liczonym od momentu zaksięgowania wpłaty od klienta lub w ciągu 48 godzin od momentu
złożenia Zamówienia w przypadku płatności za pobraniem. Wysyłka nastąpi za pomocą wybranej przez Klienta metody dostawy.

4. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski. W przypadku chęci wysyłki Towaru przez Klienta poza granicę Polski każdorazowo wymagany jest kontakt z BOK
Sklepu zgodnie z §3 niniejszego Regulaminu.

§ 10 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Odstąpienie nie przysługuje
Przedsiębiorcom.

1. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi na adres wskazany w Zamówieniu.

2. Konsument może odstąpić od Umowy Sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Oświadczenie powinno zostać złożone pisemnie, zgodnie z danymi
do kontaktu wskazanymi w §3 Regulaminu. Sprzedawca nie zapewnia możliwości składania oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną. Oświadczenie można złożyć na formularzu,
którego wzór stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

3. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Konsument ma obowiązek zwrotu Produktu niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży. Zwrotów należy dokonywać na adres: Republika Rowerowa, ul. Żwirki i Wigury 25, 32-600 Oświęcim.

4. W razie odstąpienia od Umowy Sprzedaży Sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszt dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów
wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia Produktu innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany w Sklepie), niezwłocznie w terminach
ustawowych.

5. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, według cennika wybranego przez niego przewoźnika, w tym Poczty Polskiej.

6. Uprawnienie do odstąpienia nie przysługuje, jeżeli Produkt nosi ślady użytkowania (w szczególności jest uszkodzony, zabrudzony lub wyeksploatowany) w stopniu
uniemożliwiającym jego sprzedaż jako towaru nowego.

§ 11 RĘKOJMIA I GWARANCJA

1. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczania Produktów nowych i wolnych od wad.

2. Sprzedawane Produkty Sprzedaży objęte są ustawową rękojmią zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego oraz, jeżeli nic innego nie zostało wskazane w opisie Produktu w Sklepie,
gwarancją producenta.

3. Aktualne warunki gwarancji każdego producenta są wskazane w Sklepie, w zakładce „Zwroty i gwarancje”. Warunki gwarancji mogą przewidywać rozmaite wymogi regularnej
konserwacji Produktu, odpowiednie zabezpieczenie w czasie nieużywania czy precyzować sposoby właściwej eksploatacji. Kupujący powinien zapoznać się z warunkami gwarancji
producenta przed dokonaniem zakupu i bezpośrednio po otrzymaniu Produktu, aby mieć pewność zachowania gwarancji producenta.

4. Aby skorzystać z gwarancji producenta należy stosować się do warunków gwarancji danego producenta. W razie wątpliwości Sprzedawca może od czasu do czasu udzielać bieżącego
wsparcia i wyjaśnień Kupującym w zakresie warunków gwarancji producenta, ale nie jest stroną ani zobowiązanym z tej gwarancji.

§ 12 USUWANIE KONTA

1. Użytkownik uprawniony jest do korzystania ze Sklepu zgodnie z jego przeznaczeniem, w granicach prawa i dobrych obyczajów obowiązujących społeczeństwo informacyjne, z
poszanowaniem praw i dóbr innych osób. W szczególności, Użytkownik zobowiązuje się do:

a) niepodejmowania działań, które mogłyby zakócić prawidłowe funkcjonowanie Sklepu, w tym do nieingerowania w zawartość Sklepu, Konta lub Kont innych Użytkowników,
czy też w elementy informatyczne Sklepu;

a) niepodejmowania działań bezprawnych, w tym przesyłania lub publikowania z wykorzystaniem funkcjonalności Sklepu treści naruszających przepisy prawa, dobra
osobiste, treści zawierających lub rozpowszechniających pornografię dziecięcą lub treści terrorystycznych i naruszających cudze prawa własności intelektualnej, a także treści o
charakterze dyskryminującym lub rasistowskim;

b) niewprowadzania osób korzystających ze Sklepu oraz przedstawicieli lub pracowników Sprzedawcy w błąd, np. poprzez podawanie nieprawdziwych informacji adresowych
albo zatajenie istotnych informacji;

c) powstrzymywania się od działania w złej wierze, od nadużywania funkcjonalności Sklepu, korzystania ze Sklepu niezgodnie z jego przeznaczeniem i wbrew Regulaminowi.

2. W razie uzyskania wiarygodnej informacji o korzystaniu ze Sklepu w sposób sprzeczny z Regulaminem, Sprzedawca zawiesi Konto użytkownika, tym samym czasowo
uniemożliwiając Użytkownikowi korzystanie z funkcji Konta i składanie z jego użyciem Zamówień, do czasu weryfikacji sprawy. Sprzedawca niezwłocznie poinformuje o tym
Użytkownika, zwracając się jednocześnie z prośbą o wyjaśnienia. Po uzyskaniu wyjaśnień, w zależności od ustaleń, Sprzedawca niezwłocznie odblokuje lub usunie Konto. Sprzedawca
usunie Konto również w razie nieudzielenia wyjaśnień w terminie 6 miesięcy.

§ 13 REKLAMACJA; POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I

DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

1. Klient niezadowolony z funkcjonowania Sklepu, obsługi, dostarczonego Produktu lub jakiejkolwiek innej kwestii może nieodpłatnie złożyć reklamację drogą elektroniczną lub
pisemną zgodnie z danymi kontaktowymi w §3 Regulaminu.

2. Reklamację należy zgłosić drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie dane kontaktowe Sprzedawcy. Aby przyspieszyć rozpatrzenie reklamacji, prosimy zawrzeć w niej
co najmniej: imię i nazwisko, adres email Klienta przypisany do Konta, numer Zamówienia, okoliczności uzasadniające reklamację, a także żądanie Użytkownika związane ze składaną
reklamacją.

3. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za
uzasadnione. Odpowiedź wysyłana jest pocztą elektroniczną na adres Klienta wskazany w reklamacji, lub – gdyby okazało się to niemożliwe – pisemnie na adres podany w reklamacji.

4. Jeżeli informacje podane w reklamacji nie wystarczą, aby pomimo dołożenia należytej staranności zweryfikować i rozwiązać reklamację, np. z uwagi na niewystarczające informacje, brak sprecyzowanego żądania, niemożliwość ustalenia Zamówienia lub weryfikacji tożsamości Klienta, Sprzedawca zwróci się do Klienta z prośbą o dodatkowe wyjaśnienia. W takim przypadku sprawa będzie załatwiona nie później niż w terminie 30 dni od dnia uzyskania dodatkowych informacji.

5. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów konsumenckich zgodnie z procedurą Internetowego Rozstrzygania Sporów opracowaną przez Komisję Europejską dostępną na stronie internetowej: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL.

6. Konsument ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez
Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów
Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami stron internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
 http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
http://polubowne.uokik.gov.pl/rejestr,5,pl.html

7. W Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa Punkt kontaktowy, który udziela informacji dotyczących polubownych postępowań. Punkt Kontaktowy ds. ADR/ODR
(informacje o podmiotach ADR, pomoc w wypełnianiu wniosków), Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa, Tel. 22 55 60 332, 22 55 60 333, E-mail: kontakt.adr@uokik.gov.pl.

8. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji
Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

b) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej
(Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

c) Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego)
rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów
Polskich).

§ 14 ZMIANY REGULAMINU

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z 7-dniowym wyprzedzeniem, bez uszczerbku dla Umów Sprzedaży zawartych w okresie obowiązywania
dotychczasowego Regulaminu.

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Nebo Reset password